Rady vlastníkům lesa, dotace, legislativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

Dotační tituly

Pomůžeme se zpracováním žádostí, poradíme …..

  1. Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví pro Královéhradecký kraj v období od 2.1.2019 – 31.10.2019 (žádosti a přílohy ke stažení)
  2. V případě finančních příspěvků na asanaci kůrovcového dříví je nutné provedení asanace do 7 kalendářních dnů oznámit krajskému úřadu prostřednictvím aplikace dostupné na internetových stránkách https://epodani.mze.cz/

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

  1. Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství
  2. Lesy ČR
  3. Město Náchod – Odbor životního prostředí
s

Zákony a předpisy

Hospodaření v lesích upravují tyto zákony a prováděcí předpisy:

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitotech žádosti o odnětí náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu průkazu lesní stráže

vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Dalšími zákony, které ovlivňují (mohou ovlivnit) hospodaření v lesích jsou např.:

zákon  č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí o její působnosti v ochraně lesa

Rady vlastníkům - publikace

Upozornění vlastníkům lesa – aktuálně

Aktuality

Informace pro všechny vlastníky lesa  

www.nekrmbrouka.cz

obsahuje kůrovcové desatero

Finanční podpora

Informace o možnostech finanční podpory v lesním hospodářství

 

Konzultace

na vyžádání k lesní problematice, obnově lesa apod.  

Garance spokojenosti v péče o váš les

Česká Skalice, Náchod a okolí

Sídlo

U Sadu 326

552 03 Česká Skalice

Telefon

(+420) 724 524 317

E-MAIL

olh@poloncek.cz