Co je v lesích zakázáno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

V lesích je zakáno

  1. rušit klid a ticho,
  2. provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
  3. vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů,
  4. těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
  5. sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
  6. sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
  7. jezdit a stát s motorovými vozidly,
  8. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
  9. vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
  10. mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
  11. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
  12. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  13. narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
  14. pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
  15. znečišťovat les odpady a odpadky.

2. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

3. Zákazy uvedené v odstavci 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Zákazy uvedené v odstavci 1 písmeno L. až O. se vztahují i na vlastníka lesa nebo nájemce.

4. Vlastník může povolit výjimku ze zákazů v odstavci 1 písmeno „A“ až  „K“.

5. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat se souhlasem vlastníka na základě oznámení orgánu státní správy lesů.

6. Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánů státní správy lesů.

7. Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny A., H., a  J. a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny B. a  G. se nevztahují na výkon práva myslivosti.

Garance spokojenosti v péči o váš les

Česká Skalice, Náchod a okolí

Sídlo

U Sadu 326

552 03 Česká Skalice

Telefon

(+420) 724 524 317

E-MAIL

olh@poloncek.cz