Odborná správa lesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná správa lesa

 • Na základě rozhodnutí městského úřadu Náchod č.j.:6905/2012/ŽP/Ba/c ze dne 28.6.2012 jsem byl pověřen výkonem funkce odborného lesního hospodáře  pro vlastníky lesů do padesáti hektarů na území sedmi  katastrálních území.
 • Lesnickou činností se zabývám od roku 1988 u státních lesů a od roku 1992 u Lesů České republiky,s.p. a od roku 2012 tuto činnost provozuji na ŽL.
 • Vlastním licenci na výkon funkce odborného lesního hospodáře ze dne 21.11.2003, která umožňuje provádět veškerou odbornou správu lesů a komunikovat se státními orgány v souvislosti s dotacemi na pěstební činnost. 

Odborný lesní hospodář

 • Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem.

  Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů .

  Odborný lesní hospodář zajišťuje vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření v lese. Při své činnosti je povinen důsledně dbát na ochranu lesa a řádné hospodaření v něm. 

  Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu , je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

  Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

  Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy , funkci odborného lesního hospodáře fyzická  nebo právnická osoba pověřená odborem životního prostředí příslušného Městského úřadu.

  Náklady na činnost  odborného lesního hospodáře do 50 ha hradí  stát a náklady na činnost  odborného lesního hospodáře nad 50 ha hradí  vlastník lesa.

Práva a povinnosti OLH

 1. Dbát řádného hospodaření v lese
 • zabezpečit zpracování lesního hospodářského plánu
 • vypracovat připomínky a požadavky na zpracování LHP, spolupracovat se zpracovatelem LHP, získávat podklady a uplatňovat záměry vlastníka
 • předložit návrh LHP ke schválení
 • vypracovat případné námitky při neschválení LHP
 1. Sledovat dodržení závazných ustanovení LHP – požádat o změnu závazných ustanovení LHP
 2. Soustřeďovat podklady a vést lesní hospodářskou evidenci
 •  předávat souhrnné údaje LHP orgány st. Správy lesů
 • poskytovat nezbytné údaje pro inventarizaci lesů
 1. Vyznačit mýtní úmyslné těžby a nahodilé těžby.
 2. Určit čas a způsob provedení výchovných zásahů, provádět instruktáž k jejich vyznačení.
 3. Určit čas a způsob provedení lesní dopravy.
 4. Vypracovat návrhy na uznání výběrových stromů a lesních porostů, semenných sadů a matečnic pro sběr semen, odběr řízků, vést opatření a evidenci s tím spojenou.
 5. Vypracovat návrhy k povolení sběru z neuznaných porostů.
 6. Vypracovat návrhy na povolení dovozu semen a sazenic.
 7. Určit, jaká semena a sazenice je nutno použít při obnově lesa a zalesnění nelesních půd, způsob manipulace s nimi. – vést evidenci o nakládání se semeny a sazenicemi.
 8. Vést evidenci holin, lhůty jejich zalesnění a lhůty zajištění lesních porostů na nich vzniklých a žádat o případné povolení delší než zákonné lhůty.
 9. Určit plochy, dřevinnou skladbu, čas a způsob provedení obnovy lesa a projekty zalesnění nelesních půd.
 10. Dbát ochrany lesa
 • sledovat stav lesa, zjišťovat, evidovat, oznamovat orgánu státní správy lesů a vlastníkovi lesa výskyt a rozsah škodlivých činitelů, škody jimi způsobené
 • navrhovat opatření a evidovat jejich provedení
 • vyznačovat zjištěnou kůrovcovou hmotu k asanaci.
 1. Upozorňovat na přednostní provedení těžby nahodilé, oznamovat její provedení orgánu státní správy lesů.
 2. Navrhovat provedení meliorací a hrazení bystřin.
 3. Navrhovat opatření ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných a zvláštního určení.
 4. Vypracovat podklady (výpočet, projekty, vyúčtování atd.) pro uplatnění náhrad za poškozování lesa, za jiné újmy, za zvýšené náklady, na státní podpory hospodaření v lesích (dotace) – potvrzovat kvalitu dotovaných prací a jejich soulad s lesním zákonem a lesním hospodářským plánem
 5. Vypracovat stanovisko k požadavku na odnětí pozemků, omezení jejich využívání, na omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, na výjimku ze zákazu činnosti v lesích.
 6. Poskytovat vlastníkovi informace zabezpečující odbornou úroveň hospodaření v lese a to i v předchozích bodech neuvedenou, např. pro nákup strojů, materiálů, přípravků na ochranu rostlin, objednávky spec. lesnických služeb.

Garance spokojenosti v  péči o váš les

Česká Skalice, Náchod a okolí

Sídlo

U Sadu 326

552 03 Česká Skalice

Telefon

(+420) 724 524 317

E-MAIL

olh@poloncek.cz