browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Odborný lesní hospodář

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem.

Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů .

Odborný lesní hospodář zajišťuje vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření v lese. Při své činnosti je povinen důsledně dbát na ochranu lesa a řádné hospodaření v něm. 

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu , je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy , funkci odborného lesního hospodáře fyzická  nebo právnická osoba pověřená odborem životního prostředí příslušného Městského úřadu.

Náklady na činnost  odborného lesního hospodáře do 50 ha hradí  stát a náklady na činnost  odborného lesního hospodáře nad 50 ha hradí  vlastník lesa.